Makten Är Din

Makten är din

#röstresan

En plattform från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.
Vi vill öka unga svenskars engagemang för EU-politik.

Följ den pågående resan
Facebook och hos LSU

Vad är Makten är din?

Makten är din är ett långsiktigt arbete med syfte att öka unga svenskars engagemang för EU-politik. Inför EU-valet 2014 handlade Makten är din främst om att öka medvetenheten om EU:s politiska betydelse, för att därigenom få fler unga att rösta i valet. Makten är din är initierat av LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.

Vad är Röstresan genom EU?

Alla unga i EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges unga ska få säga sitt, finns "Röstresan genom EU". Varje röstresa har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till verklig politik i EU.

Vad tycker du?

Din röst behövs för att Sveriges bidrag till EU:s ungdomspolitik ska bli så bra som möjligt. Runt om i landet finns utbildade lokala ambassadörer med ansvar att samla in ditt förslag på hur ungdomspolitiken ska utvecklas. Gå in på lsu.se/rostresan eller fortsätt här för att läsa mer om frågorna och se var och när du kan lämna ditt bidrag på din ort. Välkommen!

Så fungerar det

Så fungerar det Läs mer!

Förberedelse

Röstresan är indelad i tre faser, där varje fas sträcker sig över en termin. En gång under varje fas träffas unga representanter från alla EU-länder på en stor ungdomskonferens där de förhandlar fram en gemensam politisk linje. Sveriges unga EU-representanter är länken mellan landets unga och EU.

I förberedelsefasen slås det fast vilka frågor som ska prioriteras och hur den fortsatta Röstresan ska genomföras på ett effektivt sätt. I 2016/2017 års Röstresa fokuseras arbetet i förberedelsefasen på att definiera vad som egentligen menas med det nuvarande ämnet "Ready for life, ready for society". De svenska EU-representanterna diskuterar med olika experter för att komma fram till hur de ska tolka ämnet. Sedan förhandlar de med andra unga EU-representanter på den första ungdomskonferensen i Nederländerna, där syftet är att komma fram till en gemensam tolkning.

Insamling

I insamlingsfasen utgår EU-representanterna från resultatet av förberedelsefasen och samlar in svenska ungdomars synpunkter i de frågor som ska diskuteras på nästkommande ungdomskonferens. Detta gör de tillsammans med lokala ambassadörer runt om i landet. En viktig del av insamlingsfasen är samtal med relevanta ungdomsorganisationer som representerar ett stort antal unga inom olika områden. Samtalen förs på både nationell och lokal nivå.

På den andra ungdomskonferensen, den här gången i Slovakien, enas deltagarna om en gemensam ungdomspolitisk ståndpunkt som kommer att representera EU:s alla unga.

Konkretisering

På den tredje ungdomskonferensen, på Malta, enas de unga representanterna från EU:s 28 medlemsstater om konkreta politiska förslag i de frågor som har diskuterats i nästan ett och ett halvt år. Förslagen kommer att överlämnas till EU:s ungdomsministrar som utifrån dem tar fram rådslutsatser för medlemsländerna att implementera på nationell, regional eller lokal nivå.

EU-representanterna i Röstresan, tillsammans med lokala ambassadörer och relevanta ungdomsorganisationer, fortsätter sedan med att se till att så många beslutsfattare på som möjligt får kunskap om de förslag som EU:s unga har tagit fram.

Youth Empowerment

Ämnet för 2014/2015 var Youth Empowerment, vilket EU-representanterna valde att översätta till ”Ungas makt över sina egna liv”. Förslagen som togs fram handlade om hur unga ska få bättre förutsättningar för att påverka sin vardag genom exempelvis skolan eller politiken. Några av de förslag som togs fram är att:

 • Unga alltid ska ha möjlighet att påverka sin skola genom exempelvis elevråd.
 • Det ska finnas strukturer för hur politiker kan föra en dialog med ungdomsorganisationer kring frågor som påverkar unga, på såväl nationell som regional och lokal nivå.
 • Det ska finnas öppna och tillgängliga lokala och regionala ungdomsråd som har verklig möjlighet att påverka den lokala och regionala politiken.
 • Politiker ska få kompetensutveckling i hur de kan förändra sitt arbetssätt för att involvera unga mer.

Dessa förslag, och många fler, lämnades över till EU:s ungdomsministrar. Baserat i de här förslagen finns det nu EU-politik som det är upp till EU:s medlemsländer att göra verklighet av. Hur fungerar det där du bor?

Årets ämne

Den nuvarande Röstresan genom EU är den femte i ordningen. Den påbörjades i januari 2016 och avslutas i juni 2017. Ämnet för 2016/2017 års Röstresa genom EU är "Ready for Life, Ready for Society", vilket Sveriges unga EU-representanter kommer definiera tydligare under våren 2016.

EU:s ordförandeland utgör värdland för Röstresan genom EU. Den första ungdomskonferensen hålls därför i Nederländerna våren 2016, den andra under hösten 2016 i Slovakien och den tredje och avslutande ungdomskonferensen hålls under våren 2017 på Malta.

Vad tycker du?

Din röst behövs för att Sveriges bidrag till EU:s ungdomspolitik ska bli så bra som möjligt. Runt om i landet finns utbildade lokala ambassadörer med ansvar att samla in ditt förslag på hur ungdomspolitiken ska utvecklas. Gå in på lsu.se/rostresan eller facebook.com/maktenardin för att läsa mer om frågorna och se var och när du kan lämna ditt bidrag på din ort. Välkommen!

Vår partner

Material för ambassadörer & press

 • Info om röstresan

  Info om röstresan

  Makten är din - röstresan genom EU.

 • Logotyp röstresan

  Logotyp röstresan

  Här hittar du vår logotyp.

 • Röstresan 2017-2018

  Röstresan 2017-2018

  Informationsfilm om röstresan

Instagram bild #1
Instagram bild #2
Instagram bild #3
Instagram bild #4
Instagram bild #5
Instagram bild #6

Ta en skärmdump och dela bilden med dina följare på Instagram. Märk gärna bilden med #RÖSTRESAN.